Regulamin serwisu internetowego www.gap-personnel.pl

Regulamin serwisu internetowego www.gap-personnel.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.gap-personnel.pl (zwany dalej: „Serwis”). Regulamin stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Serwis jest prowadzony przez spółkę GAP PERSONNEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, przy ul. Jankego 147/6 (kod pocztowy: 40-617), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000693463, REGON: 368171386, NIP: 7252223602, kapitał zakładowy 5.000 zł, adres korespondencji elektronicznej: praca@gap-personnel.com zwaną dalej: „Administratorem”. Administrator jest agencją zatrudnienia o numerze w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ): 17276.
3. Osoby korzystające z Serwisu określane są jako „Użytkownicy”. Użytkownikiem może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Serwis dostępny pod adresem https://gap-personnel.pl/ prowadzony jest przez Administratora w celu prowadzenia działalności gospodarczej jako agencja zatrudnienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.). Za pośrednictwem Serwisu, świadczone są usługi (zwane dalej: „Usługami”) związane z prowadzoną przez Administratora działalnością, o której mowa w zdaniu poprzednim.
5. Niniejszy Regulamin określa:
5.1. rodzaj i zakres usług świadczonych przez Serwis
5.2. warunki świadczenia Usług;
5.3. tryb postępowania reklamacyjnego;
5.4. prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników w związku ze świadczeniem Usług;
5.5. zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług.
6. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Użytkownik nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie.
7. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
8. Administrator informuje o Użytkowników o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. zagrożeniem osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem takim jak np. wirusy czy konie trojańskie. Aby uniknąć takich zagrożeń Użytkownik powinien zainstalować na swoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu oprogramowanie antywirusowe, które powinno być na bieżąco aktualizowane.

§ 2 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

1. Użytkownik nie jest obowiązany do przechodzenia procesu rejestracji konta w celu korzystania z Usług.
2. Szczegółowy wykaz Usług świadczonych przez Administratora stanowi Załącznik nr 1.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację jeżeli uważa, że
1.1. Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem,
1.2. Usługi świadczone przez Administratora, świadczone są w złej jakości,
1.3. Poprzez świadczone przez Administratora Usługi, prawa Użytkownika zostały naruszone.
2. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora: praca@gap-personnel.com
3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
3.1. Imię i nazwisko Użytkownika;
3.2. Adres poczty elektronicznej
3.3. Powód reklamacji, w szczególności należy wskazać w jaki sposób zostały naruszone prawa Użytkownika lub z jakiego powodu Użytkownik uważa, że Usługi świadczone są w złej jakości;
3.4. Jeśli to możliwe – przedstawienie dowodu na poparcie zasadności reklamacji.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

§ 4 Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług w sposób stały, z zastrzeżeniem przerw związanych z koniecznością przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub związanych z aktualizacją Serwisu.
2. Administrator ma prawo do:
2.1. Odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Użytkownik narusza Regulamin;
2.2. Zmiany Regulaminu w każdym czasie.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w dowolnym momencie. W takim przypadku Użytkownika nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Administratora.
4. Użytkownikom korzystającym z Usług w ramach Serwisu zabrania się:
4.1. dostarczania informacji bezprawnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych,
4.2. podawania nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych pochodzących od innej osoby
4.3. przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub treści które naruszają prawa Usługodawcy lub osób trzecich,
4.4. wykorzystywania Serwisu w celu publikacji reklam,
4.5. wykorzystywania Serwisu w celu wysyłania lub odbierania materiałów, które niosą ze sobą zagrożenia techniczne (w tym wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, szkodliwych elementów, uszkodzonych danych, złośliwego oprogramowania);
4.6. wykorzystywania Serwisu w celu publikowania reklam, wysyłania wiadomości niechcianych, szkodliwych, lub tzw. „łańcuszków”;
4.7. podejmowania prób obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych, w tym próby uzyskania dostępu do danych osób trzecich oraz przechwytywanie danych;
4.8. przeprowadzania nielegalnych działań lub zawieranie nielegalnych transakcji za pośrednictwem Serwisu.
4.9. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,

§ 5 Płatność

1. W ramach Serwisu Usługi są świadczone nieodpłatnie.

§ 6 Wymagania techniczne

1. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:
1.1. komputer z dostępem do Internetu;
1.2. przeglądarkę internetową w aktualnej wersji;
1.3. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.
1.4. włączoną w przeglądarce obsługę JAVA.

§ 7 Prawa własności intelektualnej

1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
2. Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Użytkownik nie ma w szczególności prawa do:
2.1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Administratora ;
2.2. rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
2.3. udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
2.4. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;
2.5. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
2.6. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności określonymi w:
3.1. ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
3.2. ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
3.3. ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała wskutek niezapewnienia Użytkownikom Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności wynikające z działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów oraz ingerencji osób trzecich.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała na skutek czasowej niedostępności Serwisu, wynikającej z konieczności przeprowadzania zmian i modernizacji lub konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych Serwisu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i dane umieszczane przez Użytkowników , jak również nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość tych treści i danych.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych w Serwisie spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu.
6. Podmioty niezależne od Administratora mogą zamieszczać w Serwisie reklamy za pośrednictwem odsyłaczy (linków), banerów itp. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ofert, informacji ani czynności tych osób trzecich. Użytkownik, który podejmuje decyzję o podjęciu czynności zalecanych w takiej reklamie, czyni to wyłącznie na własne ryzyko.
7. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za:
7.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
7.2. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.

§ 9 Dane osobowe

1. Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu, dostępnej tutaj.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2018 r.
2. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu oraz informację na stronie głownej Serwisu o zmianie Regulaminu.
3. W odniesieniu do Użytkowników, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, Administrator powiadomi ich o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie.
4. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny w Serwisie – poprzez właściwy odnośnik.
5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu internetowego www.gap-personnel.pl/

WYKAZ I OPIS USŁUG

Usługi dostępne dla Użytkowników

1. Aplikuj Online

W odpowiedzi na oferty pracy dostępne w Serwisie, Użytkownik może wziąć udział w procesie rekrutacji poprzez:
(A) wypełnienie formularza aplikacyjnego i przesłanie Administratorowi dokumentów aplikacyjnych (np. swojego CV) albo
(B) przesłanie na wskazany adres poczty elektronicznej dokumentów aplikacyjnych (np. swojego CV).

Do skorzystania z tej Usługi konieczne jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.

2. Wyszukiwarka ofert w Serwisie
Użytkownik może wyszukiwać i przeglądać udostępnione w Serwisie oferty pracy.
W ramach tej Usługi, Użytkownik może zastosować kryteria wyszukiwania oferty wskazane w wyszukiwarce.

Zostaw numer telefonu. Oddzwonimy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu kontaktu. Administratorem moich danych osobowych jest GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia oferty lub udzielenia informacji o dostępnych ofertach, ich podanie jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi skorzystanie z naszej usługi. Podane dane będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji usługi. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych oraz pełne dane Administratora znajdują się w Polityce prywatności.