Regulamin serwisu internetowego GAP PERSONNEL z dn. 05.10.2016 r.

Regulamin serwisu internetowego GAP PERSONNEL z dnia 05.10.2016 r.

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwany dalej Regulaminem.
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem https://gap-personnel.pl/jest prowadzony przez spółkę GAP PERSONNEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Katowicach, przy ul. Opolskiej 17-19, kod pocztowy 40-084 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573227, NIP 9542757715, REGON 362336314, kapitał zakładowy 5.000 zł, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, adres korespondencji elektronicznej: praca@gap-personnel.com
 3. Serwis internetowy dostępny pod adresem https://gap-personnel.pl/ prowadzony jest przez Usługodawcę w celu prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy (w tym również pracy tymczasowej), doradztwa personalnego i zawodowego.
 4. Niniejszy Regulamin określa:
  • Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, dostępny pod adresem https://gap-personnel.pl/,;
  • warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
  • tryb postępowania reklamacyjnego;
  • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy w związku ze świadczeniem Usług;
  • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 5. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 6. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 5 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 7. Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą” lub „Administratorem”
 8. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2. Definicje

 1. Administrator, Usługodawca – spółka GAP PERSONNEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Katowicach, przy ul. Staromiejskiej 6, kod pocztowy 40-013 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573227, NIP 9542757715, REGON 362336314, kapitał zakładowy 5.000 zł, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, adres korespondencji elektronicznej: praca@gap-personnel.com
 2. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi,
 3. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwisy

 

3. Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

 1. Administrator Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 2. Usługobiorca nie jest obowiązany do przechodzenia procesu rejestracji w celu korzystania z Usług.
 3. Szczegółowy wykaz Usług świadczonych przez Usługodawcę stanowi Załącznik nr 1.

4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację jeżeli uważa, że
  • Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  • Usługi świadczone przez Administratora, świadczone są w złej jakości,
  • Poprzez świadczone przez Administratora Usługi, prawa Usługobiorcy zostały naruszone.
 2. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora praca@gap-personnel.com
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy Usługobiorcy
  • Adres poczty elektronicznej
  • Powód reklamacji, w szczególności należy wskazać w jaki sposób zostały naruszone prawa Usługobiorcy lub z jakiego powodu Usługobiorca uważa, że Usługi świadczone są w złej jakości;
  • Jeśli to możliwe – przedstawienie dowodu na poparcie zasadności reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
 5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana albo na adres e-mail przypisany do Konta, z którego została wysłana

5. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w sposób stały, z zastrzeżeniem przerw związanych z koniecznością przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub związanych z aktualizacją Serwisu
 2. Usługodawca ma prawo do:
  • Odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca lub Użytkownik narusza Regulamin;
  • Zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w dowolnym momencie. W takim przypadku Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego wizerunku wyraża on zgodę na takie udostępnienie.
 5. Usługobiorcom korzystającym z Usług w ramach Serwisu zabrania się:
  • dostarczania informacji bezprawnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych,
  • podawania nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych pochodzących od innej osoby
  • przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub treści które naruszają prawa Usługodawcy lub osób trzecich,
  • wykorzystywania Serwisu w celu publikacji reklam,
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów,

6. Płatność

 1. Usługi są świadczone przez Usługodawcę nieodpłatnie

7. Wymagania techniczne

 1. Usługobiorca chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:
  • komputer z dostępem do Internetu;
  • przeglądarkę internetową w aktualnej wersji;
  • włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

8. Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
 2. Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Usługobiorca nie ma w szczególności prawa do:
  • tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;
  • rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w  Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
  • udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
  • uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;
  • nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
  • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności określonymi w:
  • ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
  • ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

9. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała wskutek niezapewnienia Usługobiorcom Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności wynikające z działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów oraz ingerencji osób trzecich.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała na skutek czasowej niedostępności Serwisu, wynikającej z konieczności przeprowadzania zmian i modernizacji lub konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i dane umieszczane przez Usługobiorców, jak również nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość tych treści i danych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych w Serwisie spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu.
 6. Podmioty niezależne od Administratora mogą zamieszczać w Serwisie reklamy za pośrednictwem odsyłaczy (linków), banerów itp. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ofert, informacji ani czynności tych osób trzecich. Użytkownik, który podejmuje decyzję o podjęciu czynności zalecanych w takiej reklamie, czyni to wyłącznie na własne ryzyko.
 7. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • nieprzestrzeganie przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2016 r.
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu.
 3. W odniesieniu do Usługobiorców, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, w wyniku założenia Konta, Administrator powiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu po przez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.
 4. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawartych między Usługobiorcą a Administratorem, przed dniem wejścia w życie zmian, pod warunkiem, że Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.
 5. Podane przez Usługobiorców dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny w Serwisie – poprzez właściwy odnośnik.
 7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu

Załącznik nr 1

Wykaz i opis Usług

Usługi dostępne dla Usługobiorców

 1. Aplikuj Online

Usługobiorcy mogą przesyłać Usługodawcy w odpowiedzi na oferty swoje CV za pomocą formularza i aplikacji internetowej, dostępnej w Serwisie. Do skorzystania z Usługi Aplikuj, konieczne jest zaznaczenie checkboxa o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Wyszukiwarka ofert w Serwisie

Usługobiorca może wyszukiwać i przeglądać udostępnione w Serwisie oferty pracy.

W ramach tej Usługi, Usługobiorca może zastosować poniższe kryteria wyszukiwania oferty pracy:

 • Stanowisko
 • Lokalizacja
 • Sektor
 1. Kontakt / Dodaj CV

Usługobiorca w celu wyszukania dla niego właściwej oferty pracy przez Usługodawcę, może wpisać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) w formularzu dostępnym w Serwisie, załączając jednocześnie swoje CV z zawartą klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizowania procesu rekrutacji. Możliwe (ale nie wymagane) jest wpisanie dodatkowej treści wiadomości

Do skorzystania z Usługi Kontakt / Dodaj CV, konieczne jest zaznaczenie checkboxa o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.