Polityka Prywatności serwisu www.gap-personnel.pl

Polityka Prywatności serwisu www.gap-personnel.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument to Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”), serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.gap-personnel.pl (dalej: „Serwis”). Polityka określa m.in. jak zbierane, przetwarzane i udostępniane są dane osobowe użytkowników Serwisu.
1.2. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane w treści Polityki jako: „RODO”. Pełen tekst RODO dostępny jest pod następującym linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.3. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest GAP PERSONNEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, przy ul. Jankego 147/6 (kod pocztowy: 40-617), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000693463, REGON: 368171386, NIP: 7252223602, kapitał zakładowy 5.000 zł. Administrator jest agencją zatrudnienia o numerze w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ): 17276.
1.4. Osoby korzystające z Serwisu określane są jako „Użytkownicy”. Osoby korzystające nadto z formularzy aplikacyjnych dostępnych w Serwisie określane są jako: „Kandydaci”. Użytkownikiem lub Kandydatem może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. Wszelkie wyrażenia znajdujące się w Polityce, rozpoczynające się wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Polityce, mają znaczenie takie jak nadane w Regulaminie Serwisu, chyba że postanowienia Polityki stanowią inaczej.
1.6. Ponadto, Użytkownicy i Kandydaci mogą skontaktować się z Administratorem:

1.6.1. pod następującym adresem e-mail: praca@gap-personnel.com
1.6.2. Telefonicznie pod numerem +48 32 702 70 07,
1.6.3. Pisemnie, na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

2. Zbieranie danych osobowych

2.1. Administrator zapewnia, że zbierane dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, dla zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Przestrzegamy prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.
2.2. Administrator w ramach Serwisu pozyskuje informacje o Użytkownikach lub Kandydatach w następujący sposób:

2.2.1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika lub Kandydata informacje w formularzach dostępnych w Serwisie;
2.2.2. gdy Użytkownik lub Kandydat kontaktuje się z Administratorem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
2.2.3. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczek”).

2.3. Korzystanie z Serwisu oraz podanie danych jest dobrowolne. Jednakże, wyrażenie zgody przez Kandydata, który chce wziąć udział w rekrutacji (trwającej lub przyszłej) jest niezbędne, aby zgłoszenie Kandydata było rozpatrywane.

3. Gromadzone dane osobowe

3.1. Administrator gromadzi następujące dane osobowe:

3.1.1. Imię i nazwisko;
3.1.2. Adres e-mail;
3.1.3. Numer telefonu kontaktowego;
3.1.4. Dane przesyłane przez Kandydata w CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych, w szczególności będą to następujące dane:

3.1.4.1. data urodzenia;
3.1.4.2. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
3.1.4.3. wykształcenie;
3.1.4.4. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
3.1.4.5. inne dane, które Kandydat dobrowolnie zawarł w treści dokumentów aplikacyjnych.

3.2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4. Podstawa prawna

4.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5. Cel i okres przetwarzania danych

5.1. Dane osobowe przetwarzane w ramach korzystania przez Użytkownika lub Kandydata z Serwisu przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji (trwającej lub przyszłej). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku trwającej rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, jej dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia zgody.
5.2. W przypadku gdy na skutek złożonej przez Kandydata aplikacji, doszło do zawarcia pomiędzy Administratorem a Kandydatem umowy o pośrednictwo pracy (np. umowy skierowania do pracy do pracodawcy zagranicznego), dane Kandydata będą przetwarzane:

5.2.1. W celu zawarcia i wykonania tej umowy (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO), przez okres niezbędny do jej wykonania.
5.2.2. W celu wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO), określonego w art. 85 ust. 3a lub art. 85a ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.). Dane przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązku ciążącego na Administratorze.

5.3. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji składanych przez Użytkowników (Artykuł 6 ust. 1 lit. c). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
5.4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator llub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

6. Odbiorcy danych

6.1. Korzystanie przez Użytkowników lub Kandydatów z Serwisu, jest związane z udostępnianiem danych osobowych Użytkowników odbiorcom danych osobowych. Odbiorcy danych osobowych to wszelkie podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, tzw. ułomne osoby prawne, a także organy władzy publicznej), którym ujawniane są dane osobowe Użytkowników lub Kandydatów.
6.2. Kategoriami odbiorców danych osobowych będą: osoby odpowiedzialne za rekrutację, potencjalni pracodawcy oraz dostawcy systemu Erecruiter.pl, z którego korzysta Administrator.
6.3. Odbiorcami danych będą także spółki dominujące wobec Administratora, którymi są GAP PERSONNEL HOLDINGS LIMITED oraz GAP PERSONNEL EUROPE LTD z siedzibą w Wrexham w Wielkiej Brytanii.
6.4. Udostępnienie danych osobowych w ramach Serwisu będzie związane z przekazaniem tych danych do Wielkiej Brytanii (tj. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, wobec którego Komisja Europejska nie wydała decyzji na podstawie art. 45 Rozporządzenia).

7. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie

7.1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w celu dopasowania profilu kandydata (jego predyspozycji zawodowych i/lub doświadczenia zawodowego) do ofert pracy dostępnych u Administratora. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie nie wywoła negatywnych skutków po stronie osoby, której dane dotyczą.

8. Przekazywanie danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

8.1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG za wyjątkiem przypadków:

8.1.1. Gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa;
8.1.2. Przekazywania danych za pośrednictwem plików cookies;

9. Twoje prawa

9.1. Osoba, której dane dotyczą ma następujące prawa:

9.1.1. Prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9.1.2. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;
9.1.3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
9.1.4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, w tym profilowania, lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych lub wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych;
9.1.5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9.1.6. prawo do przenoszenia danych do innego podmiotu.
9.1.7. prawo do uzyskania informacji dot. przekazywania danych do państwa trzeciego

9.2. Z powyższych uprawnień (zwłaszcza w zakresie odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych), osoba której dane dotyczą może skorzystać, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: praca@gap-personnel.com

10. Cookies

10.1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.
10.2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies:

10.2.1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
10.2.2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

10.3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:

10.3.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
10.3.2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
10.3.3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
10.3.4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
10.3.5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

10.4. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie, a w szczególności do:

10.4.1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
10.4.2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
10.4.3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

10.5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
10.5.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
10.5.2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
10.6. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji Użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
10.7. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
10.8. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów podmiotów trzecich.
10.9. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.
10.10. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense.
10.11. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych twitter.com.
10.12. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com.
10.13. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.
10.14. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych nk.pl.
10.15. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych LinkedIn.com.
10.16. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.
10.17. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

11. Zmiana Polityki

11.1. Administrator może zmienić postanowienia Polityki z ważnych powodów, zwłaszcza jeżeli:

11.1.1. będzie to konieczne ze względu na zmianę obowiązujących przepisów prawa;
11.1.2. Administrator zmieni zakres Usług świadczonych przez Serwis.

11.2. Jakiekolwiek zmiany Polityki nie wypłyną negatywnie na prawa Użytkownika lub Kandydata.
11.3. Wszelkie zmiany w Polityce będą dokonywane przez publikację tekstu jednolitego Polityki w Serwisie oraz zamieszczenie informacji o nowej treści Polityki na stronie głównej Serwisu.
11.4. Dalsze korzystanie z Serwisu po opublikowaniu zmian Polityki przez Administratora uznane będzie przez Administratora za akceptację zmian Polityki.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Polityka wchodzi w życie z dniem 26.02.2020.

Zostaw numer telefonu. Oddzwonimy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu kontaktu. Administratorem moich danych osobowych jest GAP PERSONNEL POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia oferty lub udzielenia informacji o dostępnych ofertach, ich podanie jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi skorzystanie z naszej usługi. Podane dane będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji usługi. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych oraz pełne dane Administratora znajdują się w Polityce prywatności.