Klauzula informacyjna dot. współadministrowania

ZASADNICZA TREŚĆ UZGODNIEŃ WSPÓŁADMINISTRATORÓW

I. GAP PERSONNEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, przy ul. Opolskiej 17-19 (kod pocztowy: 40-084), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000573227, NIP: 9542757715, REGON: 362336314, kapitał zakładowy 5.000 zł, zwana dalej: GAP PERSONNEL GROUP;
II. GAP PERSONNEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, przy ul. Opolskiej 17-19 (kod pocztowy: 40-084), , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000693463, REGON: 368171386, NIP: 7252223602, kapitał zakładowy 5.000 zł, zwana dalej: GAP PERSONNEL POLAND;
– zwani dalej łącznie „Współadministratorami” lub z osobna Współadministratorem” – informują, iż:

1. Ze względu na łączące Współadministratorów powiązania strukturalne, Współadministratorzy zawarli umowę o współadministrowanie danymi osobowymi.
2. Współadministrowanie zostało ustanowione przez Współadministratorów w celu realizacji określonej przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz celem wykluczenia możliwości wystąpienia negatywnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Współadministratorami w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, tj. sytuacji, w której żaden ze Współadministratorów nie poczuwa się do odpowiedzialności za realizację tych praw.
3. Współadministrowanie obejmuje przetwarzanie danych osobowych: pracowników, pracowników tymczasowych, osób korzystających z serwisu www.gap-personnel.pl/, kandydatów do pracy, osób aplikujących na stanowiska dostępne na stronie internetowej Współadministratora, osób skierowanych do pracy u pracodawców zagranicznych.
4. Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi.
5. O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy będą wspólnie decydowali poprzez m.in. uzgodnienie i wdrożenie wspólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz – jeżeli zajdzie taka potrzeba – na bazie dodatkowych uzgodnień.
6. Współadministratorzy informują, iż niezależnie od czasu trwania łączącej ich Umowy, współprzetwarzanie przez nich danych osobowych będzie następować przez czas niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane.
7. Współadministratorzy dokonują podziału obowiązków wynikających z RODO w sposób określony w poniższych punktach:
7.1. GAP PERSONNEL GROUP będzie zobowiązany do samodzielnego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji praw podmiotowych wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, których dane zostały pozyskane przez GAP PERSONNEL GROUP oraz wobec podmiotów, których dane zostały pozyskane wspólnie przez Współadministratorów
7.2. GAP PERSONNEL POLAND będzie zobowiązana do samodzielnego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji praw podmiotowych wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, których dane zostały pozyskane przez GAP PERSONNEL POLAND
8. Współadministratorzy uzgodnili, iż w razie wątpliwości domniemuje się, że podmiotem zobowiązanym do wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych jest GAP PERSONNEL GROUP.
9. Niezależnie od zapisów, o których mowa w pkt. 8-10 powyżej, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, jak również kierować żądania w tym zakresie do wspólnego punktu kontaktowego, o którym mowa w pkt. 11 poniżej.
10. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem Współadministratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, Współadministrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie drugiemu Współadministratorowi.
11. Współadministratorzy postanowili ustanowić wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, dostępny jest pod następującym adresem poczty elektronicznej: praca@gap-personnel.com
12. Współadministratorzy wobec osób trzecich będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych.